Az En Ru Tr

"Riyaziyyat, informatika və texniki" fənlər kafedrası

"Riyaziyyat, informatika və texniki" fənlər kafedrası     Müdir: f.r.e.d., prof. Əhməd VƏLİYEV
     Müdir müavini: prof. Ələkbər MEHDİYEV


      Kafedraya fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Əhməd VƏLİYEV rəhbərlik edir. Kafedrada pofessor-müəllim heyəti tərəfindən təhsilin bakalavr pilləsində 67, magistr pilləsində isə 15 fənn tədris edilir.
      Təhsilin bakalavr pilləsində “Kompüter mühəndisliyi“,“Riyaziyyat və informatika müəllimliyi“ və “Neft-qaz mühəndisliyi“ ixtisasları üzrə kadr hazırlığı aparmaq üçün bütün maddi-texniki baza yaradılmışdır. İxtisas fənlərini tədris edən professor-müəllimlərin əksəriyyəti bu sahədə respublikada və respublikadan kənarda tanınmış, çoxillik elmi-pedaqoji təcrübəyə malik olan mütəxəssislərdir.

      “Riyaziyyat, informatika və texniki fənlər“ kafedrasında aşağıdakı fənlər tədris olunur:


«Riyaziyyat və informatika müəllimliyi» ixtisası üzrə:
• Riyazi analiz
• Həndəsə
• Cəbr
• İnformatika
• Fizika
• Diferensial tənliklər
• Diskret riyaziyyatı və riyazi məntiq
• Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
• Elementar riyaziyyat
• Təhsildə, informasiya kommunikasiya texnologiyaları
• Əməliyyat sistemləri
• İnformatikanın tədrisi üsulları
• Riyaziyyatın tədrisi üsulları
• Verilənlər bazası
• Kompüter qrafikası
• İnformasiyanın təhlükəsizliyi və məxfiliyi
• Riyazi analizin əlavə fəsilləri
• Müstəvi üzərində və streometriya kursunda həndəsi çevrilmələr
• Əməliyyatların tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi
• Süni intelekt və ekspert sistemləri
• Fərq sxemlər nəzəriyyəsi
• Qraflar nəzəriyyəsi
• Alqoritmlər nəzəriyyəsi
• Web proqramlaşdırma

«Kompüter mühəndisliyi» ixtisası üzrə:
• Ali riyaziyyat
• Fizika
• Kompüter mühəndisliyinə və hesablanmasına giriş
• Elektrotexnika və elektronika
• Proqramlaşdırma dilləri və informatika
• Müasir mühəndis riyaziyyatı
• Verilənlərin strukturu və verilənlər bazasının sistemi
• Sistem proqramlaşdırması
• Rəqəmsal sistemlər
• Diferensial tənliklər
• Əməliyyat sistemi
• Əməliyyatların tədqiqi
• Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi
• İdarəetmə sistemləri
• Kompüter mühəndisliyində siqnalların işlənməsi
• Sistem stimuliyasiyası
• Kompüterlərin təşkili və texnologiyaları
• Proqram mühəndisliyinin əsasları və layihələndirmə
• Kompüter sxematikası və mikroprosessor sistemləri
• Süni intelekt nəzəriyyəsi
• Neyron şəbəkələri
• Qeyri səlis sistemlər
• Riyazi modelləşdirmə
• Kompüter şəbəkələri
• İnformasiyanın emalı texnologiyası
• Sistem analizi və dizayn
• İntellektual sistemlər
• İnternet texnologiyaları
• Obrazların təhlili
• Web proqramlaşdırma

«Neft –qaz mühəndisliyi» ixtisası üzrə:
• Ali riyaziyyat
• Fizika
• Mühəndis və maşın qrafikası
• Neft-qaz istehsalında informatika
• Nəzəri mexanika
• Tətbiqi mexanika
• Hidravlika
• Yeraltı hidravlika
• Neft-qaz laylarının fizikası
• Maye və qazların termodinamikası
• Əməyin və ətraf mühitin mühafizəsi
• Neft-qaz çıxarmada təcrübənin riyazi nəzəriyyəsi
• Neft-qaz quyularının qazılması texnologiyası və texnikası
• Neft-qaz quyularının tamamlanması
• Neft və qazın quyu ilə çıxarılması texnologiyası
• Neft-qaz yataqlarının işlənməsi
• Hidravlik maşınlar və hidravlik intiqallar
• Maşın hissələri və yükqaldırma maşınları
• Neft-qaz sənayesinin elektrik təchizatı
• Yeraltı mədən işləri
• Quyuların əsaslı təmiri
• Quyu və layların geofiziki tədqiqat üsulları
• Neft-qaz quyularının hidrodinamik tədqiqi
• Neft-qaz istehsal avadanlıqları
• Maili və üfiqi quyuların qazılması texnika və texnologiyası
• Neft-qaz yataqlarında quyuların məhsuldarlığının artırılması üsulları
• Neft-qaz quyularının tikintilərinin layihələndirilməsi
• Neft-qaz istehsalı proseslərinin avtomatlaşdırılması

      Bundan əlavə «Mülki müdafiə» və «Bədən tərbiyəsi» fənlərinin tədrisi də kafedra tərəfindən tədris olunan fənlər siyahısına daxildir.


Əlaqə: Tel: (+994 12) 465 68 89, Daxili (10)

Xəbərlər Tədbirlər Elanlar